15 days Fast Track Spoken English Program
60 days General Spoken English Program